Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Γενικοί όροι

Η ιστοσελίδα «thestours.gr» (στο εξής η «Ιστοσελίδα») είναι σύστημα επικοινωνίας της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TOURS ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ TOURS Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με το κοινό (στο εξής οι «χρήστες/επισκέπτες»), η οποία παρέχει μέσω του Διαδικτύου πληροφορίες και υπηρεσίες σε θέματα που αφορούν τον χώρο των συγκοινωνιών.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε με προσοχή τους κάτωθι ‘Ορους και προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας. Κάθε φορά που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι αποδέχεστε πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεστε προς συμμόρφωση με αυτούς. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε και δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις Χρήσης, παρακαλείστε να μην προχωρήσετε στη χρήση της Ιστοσελίδας.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις Χρήσης της Ιστοσελίδας αφορούν δε αποκλειστικά στη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν πρέπει να συγχέονται με τους όρους σύμβασης μεταφοράς, οι οποίοι διέπουν τη μεταφορά και τυχόν πρόσθετες υπηρεσίες και υποχρεώσεις όπως απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία.

Όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιμέρους σελίδων και υπηρεσιών της Ιστοσελίδας που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκπέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Συμφωνώ και αποδέχομαι αναντίρρητα τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

1. Ειδικές Διατάξεις

Η Εταιρεία δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες από αυτή την Ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή πρσθήκη.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους Όρους και προϋποθέσεις Χρήσης, οι Όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι ειδικότεροι Όροι και προϋποθέσεις Χρήσης κάθε υπηρεσίας.

Σε περίπτωση που κάποιοι Όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

2. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρεία και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες/επισκέπτες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

3. Υποχρεώσεις – Ευθύνη χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας

Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας. Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους, ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες/επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο ή ανήλικο,
  • να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. ρατσιστικό, συκοφαντικό), έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων,
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών,
  • να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.
  • να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα.
  • να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρείας.

Οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας και φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ” αιτίας ή εξ” αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης της Ιστοσελίδας.

Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν ίδιας αξιολόγησης, να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης της Ιστοσελίδας, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

4. Υποχρεώσεις της Εταιρείας

H Εταιρεία με κάθε τρόπο προσπαθεί ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας της να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένες. Κάθε πληροφορία ή παραπομπή που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα αποσκοπεί στην κατά το δυνατό ακριβέστερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, των υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής, όπως και των πληροφοριών που είναι αναρτημένες σε αυτή μέσω της συμμετοχής τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Κάθε χρήστης/επισκέππτης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον υπολογιστή του. Συνεπώς η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητά ότι, δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων Χρήσης σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, πόλεμοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εμπρησμοί, σεισμοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, φυσικά εμπόδια, κ.λπ.

5. «Σύνδεσμοι» (hyperlinks) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites)

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο/υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «σύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα, δεν εγγυάται για τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς οι χρήστες/επισκέπτες αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους αποκλειστική ευθύνη. Η πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους τρίτων υπόκειται σε αντίστοιχους όρους χρήσης των εν λόγω ιστοχώρων.

6. Καταχώρηση / Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία δύναται να τηρεί και να επεξεργάζεται αρχείο προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες/επισκέπτες οικειοθελώς καταχωρούν στην Ιστοσελίδα, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας αναγνωρίζουν και αποδέχονται την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για τους σκοπούς για τους οποίους τα υποβάλλουν στην Εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση, κάθε υποκείμενο των ως άνω προσωπικών δεδομένων, διατηρεί έναντι της Εταιρείας όλα τα εκ του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου δικαιώματα του επί των προσωπικών του δεδομένων, ήτοι δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα αντίρρησης. Η ασφάλεια των δεδομένων είναι διαρκής στόχος της Εταιρείας, η οποία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μαζί της.

Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Ιστοσελίδα χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/ συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε επιμέρους ιστοσελίδες ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. Ε-Mail, Όνομα, Επίθετο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση), ο χρήστης/επισκέπτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά για τη χρήση αυτών ή την τυχόν διαρροή τους από τον ίδιο ή τρίτους. Επίσης, δηλώνει και αποδέχεται ότι τα ως άνω στοιχεία είναι αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε πράξη που ήθελε διενεργηθεί με τη χρήση τους, καθώς επίσης ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αμέσου ενημέρωσης της Εταιρείας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτών και για οποιαδήποτε παραβίαση ή διαρροή τους.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα. Η Εταιρεία μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν :

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών/επισκεπτών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών ή/και παραγγελιών των χρηστών/επισκεπτών. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την Εταιρεία έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας καταθέτουν σε αυτό μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς την Ιστοσελίδα.
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συγκεντρώνει για στατιστικούς λόγους χωρίς την προηγούμενη έγκριση των χρηστών/επισκεπτών. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που θα παρέχονται σε τρίτους είναι μόνο συγκεντρωτικά παράγωγα στατιστικών ερευνών και όχι τα προσωπικά δεδομένα τους.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρήστών/επισκεπτών με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην Ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκληθεί από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των ως άνω στοιχείων και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τους χρήστες/επισκέπτες, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών, καθώς επίσης και να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στους χρήστες/επισκέπτες σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων χρήσης.

7. «Cookies»

Δια της παρούσας Ιστοσελίδας δύναται να συγκεντρώνονται μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών/επισκεπτών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως «cookies», όπως αυτά προκύπτουν από την επικοινωνία του προγράμματος πλοήγησης και περιήγησης (web browser) με τον εξυπηρετητή (server). Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη/επισκέπτη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδικτυακού τόπου για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές, οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς.

Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μπορούν να ελέγχουν τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου (web browser) που χρησιμοποιούν, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των cookies και να ζητούν την ενεργό επιλογή του για κάθε εγκατάσταση.

8. Διαφήμιση

Η Εταιρεία δύναται να παρέχει συνδέσμους για ιστοσελίδες τρίτων, να επιτρέπει στους χρήστες/επισκέπτες να απαντούν σε ορισμένες διαφημίσεις. Η ίδια δεν φέρει ευθύνη για κανένα διαφημιζόμενο προϊόν που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα της και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη σχέση μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και των τρίτων.

9. Ασφάλεια Συναλλαγών

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι διαρκής στόχος της Εταιρείας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ώστε να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες ασφάλεια κατά τις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές μαζί της.

Κατά την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου, η Εταιρεία αποθηκεύει τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης προσωπικά δεδομένα του αγοραστή, ήτοι το όνομα, την ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμό ταυτότητας ή κάρτας για μειωμένο εισιτήριο (φοιτητικό πάσο, κάρτα πολυτέκνων. κ.α.)

Οι συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο (real time) μεταξύ του αγοραστή και ιδιοκτήτη της κάρτας οποιασδήποτε Τράπεζας με τη συνεργαζόμενη Τράπεζα, η οποία διεκπεραιώνει τη συναλλαγή για λογαριασμό της Εταιρείας, κατόπιν συμβατικής σχέσης.

Στην όλη διαδικασία συναλλαγής, η Εταιρεία δεν έχει καμία συμμετοχή και δεν έχει καμία πρόσβαση σε οποιαδήποτε στοιχεία που αφορούν πιστωτικές κάρτες. Ο αγοραστής είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας. Η Εταιρεία απλά συναινεί προς την Τράπεζα ως προς την αξία της συναλλαγής και μόνο.
Σε τυχόν περιπτώσεις που ο αγοραστής που πραγματοποιεί τη συναλλαγή δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον ιδιοκτήτη της πιστωτικής κάρτας, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και ούτε υποχρεούται επιστροφή χρημάτων.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμοδιότητα – Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις Χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Εταιρεία που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε τυχόν διαφοράς που απορρέει από το παρόν ορίζονται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

11. Επικοινωνία

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών σχετική με τη χρήση της Ιστοσελίδας οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία (Κ.Τ.Ε.Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.), μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα, στον αριθμό: +30 2310 510835, καθώς και στην ταχυδρομική δ/νση: Λαγκαδά 16, TK: 54630, Θεσσαλονίκη.